24/03/2020
Koronavírus – pracovnoprávne a iné vzťahy
01/11/2018
Zápis konečných užívateľov výhod aj do obchodného registra
03/07/2017
Register partnerov verejného sektora
24/10/2014
Stratou v spoločnosti sa už nevyhnete daniam alebo daňová licencia ako ďalší náklad podnikania a kedy ju (ne)platiť
13/08/2014
Uložili ste tento rok účtovnú závierku do registra účtovných závierok?
24.3.2020

Zamestnávatelia a zamestnanci sú nútení zaoberať sa dôsledkami karanténnych opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19. Vzhľadom na vyššie uvedené si nižšie priblížime, aké možnosti majú zamestnávatelia a aké práva patria zamestnancom v zmysle platnej legislatívy. Karanténa zamestnanca /  

ORSR konečný užívateľ v obchodnom registri
1.11.2018

Právnické osoby zapísané do obchodného registra (t.j. najmä obchodné spoločnosti a družstvá), ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne  

3.7.2017

Potrebujete sa zaregistrovať do registra partnerov verejného sektora? Prijímate prostriedky z verejných zdrojov alebo ste subdodávateľom takéhoto subjektu? Chcete zistiť, či máte povinnosť sa registrovať? Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné služby oprávnenej osoby  

24.10.2014

Novelou zákona o dani z príjmov bol zavedený nový inštitút daňovej povinnosti pre obchodné spoločnosti – daňová licencia. Pre obchodné spoločnosti na Slovensku tak vznikla nová povinnosť uhrádzať minimálnu daň za výkon podnikateľskej činnosti.    

13.8.2014

POZOR – Doterajšia povinnosť ukladať účtovnú závierku do zbierky listín, ako aj povinnosť zverejňovať súvahu, výkaz ziskov a strát v Obchodnom vestníku bola nahradená povinnosťou ukladať účtovné závierky do nového registra účtovných závierok. Čo je  

news-thumb
11.1.2014

Dňa 10. 01. 2014 bol predsedovi NRSR doručený návrh zákona, ktorý dopĺňa znenie zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa o ustanovenie §3a s názvom „Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy“. Vyberáme navrhované znenie  

Naši klienti

ADVANCE INVESTMENTSBUS trade s.r.o.Cummins logoclima_studio_logo.cdrchladenie_a_klimatizacia-RGBFantasticomultiCARDSAD PrievidzaSAC.jpg