24/03/2020
Koronavírus – pracovnoprávne a iné vzťahy
01/11/2018
Zápis konečných užívateľov výhod aj do obchodného registra
03/07/2017
Register partnerov verejného sektora
24/10/2014
Stratou v spoločnosti sa už nevyhnete daniam alebo daňová licencia ako ďalší náklad podnikania a kedy ju (ne)platiť
13/08/2014
Uložili ste tento rok účtovnú závierku do registra účtovných závierok?

Stratou v spoločnosti sa už nevyhnete daniam alebo daňová licencia ako ďalší náklad podnikania a kedy ju (ne)platiť

Novelou zákona o dani z príjmov bol zavedený nový inštitút daňovej povinnosti pre obchodné spoločnosti – daňová licencia. Pre obchodné spoločnosti na Slovensku tak vznikla nová povinnosť uhrádzať minimálnu daň za výkon podnikateľskej činnosti.

 

Čo je daňová licencia:

 

Novelou zákonač. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov bola s účinnosťou od 01. 01. 2014 zavedená daňová licencia. Daňová licencia predstavuje minimálnu daň, ktorú platí zákonom vymedzený okruh daňovníkov za každé zdaňovacie obdobie, bez ohľadu či vykonávajú činnosť, či sú v zisku alebo nie, t.j. aj napr. v prípade, že spoločnosť je v strate.

 

Výška daňových licencii:

 

Zákonná úprava daňovej licencie rozlišuje výšku daňovej licencie v závislosti od obratu spoločnosti a od skutočnosti či táto je alebo nie je platca DPH. Výšky daňových licencií sú znázornené v nasledujúcej tabuľke:

 

 

VÝŠKA DAŇOVEJ LICENCIE ZA ROK (EUR)

VÝŠKA OBRATU (EUR)

NEPLATCA DPH

PLATCA DPH

do 500.000,-

480,-

960,-

nad 500.000,-

2.880,-

2.880,-

Pri subjektoch zamestnávajúcich zamestnancov so zdravotným postihnutím v pomere 20% k celkovému priemernému počtu zamestnancov sa výška daňovej licencie znižuje na polovicu.

V prípade ak je zdaňovacie obdobie daňovníka kratšie ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich mesiacov, platí sa pomerná daňová licencia vo výške 1/12 súčinu príslušnej daňovej licencie (uvedenej v tabuľke) a počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia.

 

Ako sa daňová licencia platí a kedy je splatná:

 

Daňová licencia je splatná rovnako ako daň z príjmu, teda za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového priznania. V prípade podania daňového priznania za rok 2014 v riadnej lehote je to 31. 03. 2015.

 

Kto neplatí daňovú licenciu:

 

Medzi subjekty, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť úhrady daňovej licencie patria:

a)      Fyzická osoba – nepodnikateľ,
b)      Fyzická osoba – podnikateľ (živnostníci),
c)      Záujmové združenia právnických osôb,
d)      Profesijné komory,
e)      Občianske združenia,
f)       Verejné obchodné spoločnosti,
g)      Nadácie,
h)      Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
i)       Spoločnosť v prvom roku podnikania, okrem prípadu ak je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie,
j)       Spoločnosti v likvidácii spoločnosti v konkurze,
k)      Daňovník prevádzkujúci chránenú dielňu alebo chránené pracovisko.

 

 Kedy neplatiť daňovú licenciu:

 

                Existuje niekoľko možností ako sa do konca roka 2014 efektívne vysporiadať s povinnosťou platiť daňovú licenciu, príp. si ju posunúť na neskoršie zdaňovacie obdobie. Nakoľko niektoré tieto možnosti sú dostupné iba v roku 2014 je nevyhnutné, aby sa podnikatelia čím skôr začali zaoberať otázkou daňových licencii.

A)    Likvidácia

Jedným zo spôsobov ako sa vyhnúť povinnosti platiť daňovú licenciu, a vo všeobecnosti aj najvýhodnejším, je zrušenie spoločnosti s jej likvidáciou. Pokiaľ máte spoločnosť, ktorá nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť, resp. dlhodobo nedosahuje zisk, práve likvidácia spoločnosti môže byť pre Vás riešením. Dôležité je, že ak sa tak rozhodnete spraviť v priebehu roku 2014, spoločnosť v likvidácii nebude platiť daňovú licenciu ani pomernú za zdaňovacie obdobie v roku 2014, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie. Pokiaľ spoločnosť vstúpi do likvidácie  po 2014, bude musieť zaplatiť daňovú licenciu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Ak sa Počas trvania likvidácie, t.j. od vstupu do skončenia likvidácie sa daňová licencia tiež neplatí. Ak však likvidácia neskončí do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku v ktorom vstúpi spoločnosť do likvidácie, za ďalšie obdobie už bude musieť daňovú licenciu platiť.

Dovoľujeme si dať do pozornosti, že likvidácia nemusí skončiť len výmazom spoločnosti z obchodného registra, ale môže byť v jej priebehu aj zrušená na základe rozhodnutia spoločníkov. Spoločnosti v roku 2014 takto majú možnosť likvidáciou si posunúť prvý rok platenia daňovej licencie až na rok 2017, a reálne tak platiť daňovú licenciu až 31. 03. 2018. Je však tu upozorniť na to, že počas likvidácie môže spoločnosť vykonávať len úkony smerujúce k jej zániku, a preto spoločnosti, ktoré sa takto rozhodnú si posunúť prvý rok platenia daňovej licencie nebudú môcť počas trvania likvidácie reálne vykonávať podnikateľskú činnosť až do momentu zrušenia likvidácie. Pre spoločnosti ktoré chcú v roku 2015 vykonávať podnikateľskú činnosť sa takto dá vyhnúť daňovej licencii za rok 2014. Tento posun je efektívny pre tzv. spiace spoločnosti, teda spoločnosti, ktoré v súčasnosti nevyvíjajú podnikateľskú aktivitu, ale podnikateľ môže mať s nimi zámer do budúcna.

B)    Prevod obchodného podielu

Prevod obchodného podielu je ďalším zo spôsobov ako sa vyhnúť povinnosti platiť daňovú licenciu. V danom prípade však nedochádza k zániku povinnosti platiť daňovú licenciu, ale o presun tejto povinnosti na nadobúdateľa (povinnosť úhrady daňovej povinnosti zostáva na spoločnosti, ale reálne sa ňou musí zapodievať nový spoločník a konateľ). Táto alternatíva má svoje výhody aj pre prevodcu, ktorý tak nemusí riešiť daňovú licenciu, ale aj pre nadobúdateľa, ktorý tak môže výhodne získať spoločnosť s už splateným základným imaním,. Prevod obchodného podielu môže byť realizovaný v krátkom časovom úseku jedného týždňa, čím záujemca o spoločnosť značne ušetrí čas aj náklady na založenie novej spoločnosti.

C)    Zlúčenie/splynutie spoločností

Zlúčenie príp. splynutie spoločností je ďalšou alternatívou ako sa vyhnúť povinnosti platiť daňovú licenciu viacerých spoločností. V prípade zlúčenia realizovaného po 01. 01. 2014 sa však platí pomerná daňová licencia za zdaňovacie obdobie pred zlúčením a to za každú zlučujúcu spoločnosť. V prípade splynutia po 01. 01. 2014 sa platí pomerná daňová licencia za zdaňovacie obdobie pred splynutím a to za každú splývajúcu spoločnosť. V prípade splynutia dokonca novozaložená spoločnosť stráca výhodu oslobodenia od daňovej licencie za prvé zdaňovacie obdobie podnikania, a je povinná platiť daňovú licenciu za obdobie už od jej vzniku.  Zlúčenie/splynutie navyše predstavuje časovo a finančne náročný proces nakoľko je nevyhnuté vyhotovenie notárskej zápisnice.

D)    Konkurz

Aj vstup do konkurzu je jedným zo spôsobov ako sa môže spoločnosť vyhnúť povinnosti platiť daňovú licenciu.  Do konkurzu sa môže dostať spoločnosť jedine v prípade ak je v úpadku, t.j. ak hodnota záväzkov prevyšuje hodnotu majetku alebo  ak spoločnosť nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. V opačnom prípade nemožno na spoločnosť konkurz vyhlásiť. Súčasne, podobne ako v prípade likvidácie platí, že v prípade ak je na daňovník vyhlásený  konkurz v priebehu roku 2014, neplatí daňovú licenciu ani pomernú za zdaňovacie obdobie v roku 2014, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu. Súčasne neplatí ani za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína dňom vyhlásenia konkurzu likvidácie a končí sa dňom zrušenia konkurzu. V prípade ak však likvidácia neskončí do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, za ďalšie obdobie už bude musieť daňovú licenciu platiť.

E)     Výmaz spoločnosti Ex offo

Obchodný zákonník upravuje niekoľko okolností na základe ktorých môže súd zrušiť spoločnosť a vykonať výmaz z obchodného registra. Patria sem prípady ako napr: strata oprávnenia na podnikanie, zrušenie sídla, atď.. Pri výmaze spoločnosti z obchodného registra súčasne zaniká povinnosť platiť daňovú licenciu. Je však potrebné poukázať na skutočnosť, že registrový súd nie je viazaný žiadnou lehotou na zrušenie spoločnosti a v praxi v súčasnosti trvá rozhodnutie dlhšie ako 10 mesiacov.  Počas priebehu daného konania spoločnosť navyše nie je oslobodená od povinnosti platiť

Potrebujete poradiť s riešením daňovej licencie? Máte záujem spoločnosť zrušiť alebo potrebujete zrealizovať zmeny v spoločnosti?  Neváhajte sa na nás obrátiť.

Naši klienti

ADVANCE INVESTMENTSBUS trade s.r.o.Cummins logoclima_studio_logo.cdrchladenie_a_klimatizacia-RGBFantasticomultiCARDSAD PrievidzaSAC.jpg