24/03/2020
Koronavírus – pracovnoprávne a iné vzťahy
01/11/2018
Zápis konečných užívateľov výhod aj do obchodného registra
03/07/2017
Register partnerov verejného sektora
24/10/2014
Stratou v spoločnosti sa už nevyhnete daniam alebo daňová licencia ako ďalší náklad podnikania a kedy ju (ne)platiť
13/08/2014
Uložili ste tento rok účtovnú závierku do registra účtovných závierok?

Uložili ste tento rok účtovnú závierku do registra účtovných závierok?

POZOR – Doterajšia povinnosť ukladať účtovnú závierku do zbierky listín, ako aj povinnosť zverejňovať súvahu, výkaz ziskov a strát v Obchodnom vestníku bola nahradená povinnosťou ukladať účtovné závierky do nového registra účtovných závierok.

Čo je register účtovných závierok:

Novelou zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej v príslušnom gramatickom tvare len ako: „ Zákon o účtovníctve“) bol  s účinnosťou od roku 2014 upravený spôsob nakladania s účtovnou závierkou účtovnej jednotky. Účtovné jednotky (spoločnosti) s účtovnými závierkami zostavenými k 31. decembru 2013 a k neskoršiemu dátumu majú povinnosť  tieto uložiť do registra účtovných závierok, ktorý slúži ako informačný systém verejnej správy.

Spôsob ukladania do registra účtovných závierok:

Priamo do registra účtovných závierok účtovná jednotka nepredkladá žiadne dokumenty. Účtovné závierky sa odovzdávajú spolu s daňovým priznaním príslušnému daňovému úradu a to buď osobným podaním, poštou alebo elektronicky podľa druhu účtovnej jednotky.

Povinnosť doručovať účtovnú závierku elektronickými prostriedkami prostredníctvom portálu finančnej správy (www.financnasprava.sk) majú účtovné jednotky uvedené v ust. § 23a ods. 2 Zákona o účtovníctve vrátane daňových subjektov uvedených v § ust. 14 ods. 1 zákona o správe daní (daňový poriadok) napr. platitelia DPH.

Ostatné účtovné jednotky, napr. obchodná spoločnosť neplatiteľ DPH, ktorú nezastupuje daňový poradca, advokát alebo iný zástupca, fyzická osoba podnikateľ, ktorý účtuje v jednoduchom účtovníctve a nie je platiteľ DPH môžu podať účtovnú závierku buď elektronickými prostriedkami alebo v listinnej podobe.

Lehota na uloženie do registra účtovných závierok

Riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna účtovná závierka sa v registri ukladá najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje alebo v lehote na podanie daňového priznania. Riadna konsolidovaná účtovná závierka a mimoriadna konsolidovaná účtovná závierka sa v registri účtovných závierok ukladá spolu so správou audítora do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.

Uloženie neschválenej/neoverenej účtovnej závierky

V prípade, ak účtovná závierka nie je v lehote na jej uloženie schválená, účtovná jednotka je povinná uložiť neschválenú účtovnú závierku a dodatočne do registra účtovných závierok uložiť oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky, a to prostredníctvom príslušného daňového úradu do piatich pracovných dní od jej schválenia. Ak účtovná jednotka má povinnosť overiť účtovnú závierku a tá nie je v lehote na jej uloženie overená je povinná uložiť neoverenú účtovnú závierku a dodatočne do registra účtovných závierok uložiť správu audítora s uvedením ku ktorej účtovnej závierke sa správa audítora ukladá, a to prostredníctvom príslušného daňového úradu najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná jednotka zostavila.

Potrebujete poradiť s uložením účtovnej závierky príp. s jej schválením? Neviete si poradiť s výročnou správou?  Neváhajte sa na nás obrátiť.

Naši klienti

ADVANCE INVESTMENTSBUS trade s.r.o.Cummins logoclima_studio_logo.cdrchladenie_a_klimatizacia-RGBFantasticomultiCARDSAD PrievidzaSAC.jpg