24/03/2020
Koronavírus – pracovnoprávne a iné vzťahy
01/11/2018
Zápis konečných užívateľov výhod aj do obchodného registra
03/07/2017
Register partnerov verejného sektora
24/10/2014
Stratou v spoločnosti sa už nevyhnete daniam alebo daňová licencia ako ďalší náklad podnikania a kedy ju (ne)platiť
13/08/2014
Uložili ste tento rok účtovnú závierku do registra účtovných závierok?

Register partnerov verejného sektora

Potrebujete sa zaregistrovať do registra partnerov verejného sektora? Prijímate prostriedky z verejných zdrojov alebo ste subdodávateľom takéhoto subjektu? Chcete zistiť, či máte povinnosť sa registrovať? Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné služby oprávnenej osoby a radi Vám pomôžeme . Kontaktujte nás.

Základné pojmy

Od 01. 02. 2017 je účinný zákon o registri partnerov verejného sektora – tzv. protischránkový zákon. Subjekty, ktoré čerpajú prostriedky z verejných zdrojov v rozsahu prekračujúcom zákonom stanovený finančný limit majú povinnosť registrácie do registra partnerov verejného sektora. V prípade, ak ste boli zapísaný v predchádzajúcom registri konečných užívateľov výhod, ste povinný zabezpečiť svoj zápis najneskôr do 31.07.2017.

Čo je register partnerov verejného sektora
Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejne dostupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR https://rpvs.gov.sk/rpvs/.

Kto sa musí registrovať – kto je partnerom verejného sektora
Vo všeobecnosti môžeme partnera verejného sektora identifikovať ako osobu, ktorá prijíma určitý druh plnenia z verejných financií, napr.:
i) finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu vyššieho územného celku, obce, z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ale aj od právnickej osoby zriadenej zákonom alebo osobou, ktorá je financovaná uvedenými subjektmi,
ii) finančné prostriedky od zdravotnej poisťovne,
iii) štátnu alebo investičnú pomoc,
iv) získava iné plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva od verejného subjektu, napr. kúpa nehnuteľnosti od obce,
v) nadobúda pohľadávku voči verejnému subjektu,
vi) subdodávatelia partnerov verejného sektora
Partnerom verejného sektora ste len za predpokladu, že vo vyššie uvedených prípadoch prijímate verejné financie v rozsahu nad 100.000,- Eur pri jednorazovom plnení alebo nad 250.000,- Eur v kalendárnom roku, pri opakujúcom sa plnení.

Aké údaje sa zapisujú:
Do registra sa povinne zapisujú údaje o partnerovi verejného sektora, zoznam konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, zoznam verejných funkcionárov, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora a údaje o oprávnenej osobe. Tento register prebral informácie z registra konečných užívateľov výhod, pričom osoby v ňom zapísané majú povinnosť do 31. 07. 2017 dať si overiť a zapísať konečných užívateľov výhod podľa novej právnej úpravy.

Kto je konečný užívateľ výhod
Každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora a každá fyzická osoba, v prospech ktorej partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchod. Ide o fyzickú osobu, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní partnera verejného sektora minimálne 25%, má právo na hospodársky prospech partnera verejného sektora najmenej 25% alebo má právo ustanoviť alebo odvolať orgán, ktorý koná, rozhoduje alebo sa podieľa na rozhodovaní partnera verejného sektora. V prípade, ak nie je možné podľa vyššie uvedeného kritéria určiť žiadnu fyzickú osobu, za konečného užívateľa výhod sa považujú členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora, t.j.: štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Ako prebieha registrácia
Do registra sa nemôžete registrovať sami. Registrácia je možná jedine prostredníctvom oprávnenej osoby, za ktorú sa považujú aj advokáti. Oprávnená osoba spoluzodpovedá za správnosť zapísaných údajov, identifikáciu končeného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod.

Na základe Vašej požiadavky identifikujeme konečného užívateľa výhod a vypracujeme verifikačný dokument, ktorý je povinnou prílohou návrhu na zápis do registra a ostatné potrebné dokumenty. K jeho vypracovaniu potrebujeme zistiť kompletnú vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora. Za týmto účelom nám musíte predložiť nevyhnutné dokumenty, predovšetkým aktuálne znenie stanov, spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny, zoznam akcionárov, výpis z obchodného (iného príslušného) registra a ďalšie dokumenty podľa našej požiadavky potrebné na identifikovanie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

Následne podáme elektronický návrh na registráciu do registra partnerov verejného sektora.

Avšak ani tu sa naša spolupráca nekončí. Zápis v registri musí byť vždy aktuálny. Partner verejného sektora je povinný bezodkladne informovať oprávnenú osobu o každej zmene zapísaných údajov v registri partnerov verejného sektora. Každú zmenu je oprávnená osoba povinná oznámiť registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď ku zmene došlo.

Aké sankcie stanovuje zákon
Ak sa v návrhu na zápis uvedenú nepravdivé/neúplné informácie o konečnom užívateľovi výhod alebo verejných funkcionároch alebo ak nebude včas zaregistrovaná zmena zapísaných údajov zákon stanovuje veľmi prísne sankcie – pokutu v rozsahu 10.000,- Eur až 1 milión Eur pre partnera verejného sektora a zároveň aj pokutu pre členov štatutárneho orgánu v rozsahu od 10.000,- Eur do 100.000,- Eur.

Je potrebné zdôrazniť, že rozhodnutie o uložení pokuty je považované za rozhodnutie o vylúčení (diskvalifikácii), pričom týmto rozhodnutím majú štatutárne orgány partnera verejného sektora automatický zákaz výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu, dozornej rady, vedúceho organizačnej zložky alebo prokuristu v akejkoľvek obchodnej spoločnosti až na dobu 3 rokov. Na základe tohto rozhodnutia môže druhá zmluvná strana taktiež odstúpiť od zmluvy, čo zakladá právo na vrátenie vydaných plnení.

Čo ak sa nezaregistrujem
V prípade, ak máte povinnosť registrácie, ktorú si nesplníte, verejný obstarávateľ (obstarávateľ) s Vami nesmie uzatvoriť žiadnu zmluvu a zároveň nemôže prijímať prostriedky z verejných zdrojov, t.j. budete vylúčený z čerpania verejných prostriedkov. Rovnako to platí aj v prípade, ak Vaši subdodávatelia, ktorý majú povinnosť sa zapísať, zapísaní nie sú. Zároveň sa vystavujete riziku, že verejný obstarávateľ (obstarávateľ) odstúpi od uzatvorenej zmluvy.

Koľko to bude stáť
Konečná cena závisí od zložitosti vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. V jednoduchých prípadoch (napr. jednoosobová s.r.o. so slovenským občanom) sa cena pohybuje od 400,- Eur. Pri zložitejších štruktúrach cena násobne stúpa. Konkrétnu cenovú ponuku Vám pripravíme podľa zadaných vstupných údajov.

Ak požadujete vypracovanie cenovej ponuky zašlite nám žiadosť, v ktorej uvediete – obchodné meno a IČO spoločnosti, ktorú požadujete zapísať a naznačenie vlastníckej štruktúry, ak je zložitejšia (napr. pri a.s.). Následne Vás budeme kontaktovať.

Naša advokátska kancelária je pripravená poskytnúť Vám komplexné služby oprávnenej osoby.

V prípade, že si nie ste istý, či máte povinnosť registrovať sa do registra partnerov verejného sektora, neváhajte nás kontaktovať a objednať si u nás kompletnú analýzu.

Naši klienti

ADVANCE INVESTMENTSBUS trade s.r.o.Cummins logoclima_studio_logo.cdrchladenie_a_klimatizacia-RGBFantasticomultiCARDSAD PrievidzaSAC.jpg