24/03/2020
Koronavírus – pracovnoprávne a iné vzťahy
01/11/2018
Zápis konečných užívateľov výhod aj do obchodného registra
03/07/2017
Register partnerov verejného sektora
24/10/2014
Stratou v spoločnosti sa už nevyhnete daniam alebo daňová licencia ako ďalší náklad podnikania a kedy ju (ne)platiť
13/08/2014
Uložili ste tento rok účtovnú závierku do registra účtovných závierok?

Samozrejmosťou pri poskytovaní právneho poradenstva je

Individuálny prístup v závislosti od potrieb klienta.

Maximálna dostupnosť právnych služieb aj mimo pracovných dní, osobne, e-mailom a telefonicky.

Zastupovanie pri riešení právnych problémov na celom území Slovenskej republiky a sprostredkovanie právnych služieb partnerskými advokátskymi kanceláriami v Českej republike.

Pravidelné zasielanie informácií o stave v konaniach zastupovaných klientov.

Aktuálny, informatívny prehľad legislatívnych zmien v oblasti podnikania našich klientov.

Založenie a registrácia obchodných spoločností, družstiev, združení, nadácií a neziskových organizácií na kľúč.

Správa obchodných spoločností a družstiev, príprava zápisníc zo zasadnutí orgánov a dokumentov potrebných pre zasadnutie orgánov obchodných spoločností a družstiev, zastupovanie pred registrovým súdom, živnostenským úradom, daňovým úradom a inými inštitúciami.

Komplexná právna podpora pri premenách obchodných spoločností formou zlúčenia alebo splynutia, prevodu obchodného podielu na tretie osoby, rozdelenia obchodných spoločností, zmeny právnej formy alebo zrušenia obchodných spoločností.

Komplexná právna podpora pri uskutočnení akýchkoľvek právne relevantných zmien v právnických osobách, vrátane registrácie uskutočnených zmien v obchodnom registri a oznámení na príslušných štátnych inštitúciách.

Právne poradenstvo pri začatí podnikania fyzickej osoby, vrátane zastupovania pred živnostenským a daňovým úradom, prípadne registrovým súdom.

Príprava a pripomienkovanie obchodných kontraktov podľa požiadaviek klientov v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku.

Cenné papiere, asistencia pri úkonoch spojených s emisiami nových akcií a dlhopisov, poradenstvo pri obchodovaní s cennými papiermi, zastupovanie klienta v styku s Centrálnym depozitárom cenných papierov.

Príprava a pripomienkovanie občianskoprávnych zmlúv, dohôd a iných dokumentov podľa požiadaviek klienta v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku.

Komplexné poradenstvo pri prevode vlastníctva nehnuteľností (pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov) a pri zriaďovaní vecných práv k nehnuteľnostiam (záložné právo / vecné bremeno) vrátane prípravy potrebných zmluvných dokumentov a návrhov a zastupovania klienta v katastrálnom konaní

Právna analýza sporných vzťahov a situácií, navrhnutie najvhodnejšieho právneho riešenia.

Príprava a pripomienkovanie pracovných zmlúv, pracovnoprávnych dohôd, ukončení pracovného vzťahu, rozhodnutí zamestnávateľa a iných pracovnoprávnych dokumentov podľa požiadaviek klienta v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku.

Príprava a pripomienkovanie zmlúv uzatváraných medzi zamestnávateľom a odborovým orgánom.

Zastupovanie klienta pri kolektívnom vyjednávaní.

Právna analýza sporných vzťahov a situácií, navrhnutie najvhodnejšieho právneho riešenia.

Príprava a pripomienkovanie dohôd v oblasti rodinného práva, najmä dohôd o styku s maloletými deťmi, o výživnom a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Príprava návrhov v oblasti rodinného práva (napr. rozvod, zverenie maloletých detí, výživné, zrušenie, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), obmedzenie rodičovských práv) a zastupovanie pred súdmi Slovenskej republiky.

Príprava a pripomienkovanie zmlúv o dielo a licenčných zmlúv.

Vypracovanie výziev (na upustenie od protiprávneho konania a/alebo na uhradenie odplaty za užívanie diela), návrhov na súd, alebo rozhodcovský súd vo veci ochrany autorského práva a zastupovanie v súdnom konaní.

Analýza vzniku a trvania autorských a súvisiacich práv.

Analýza a vyhodnotenie možných súťažnoprávnych rizík a povinností spojených s konkrétnym zmluvným vzťahom (riziká zakázaných kartelových dohôd, zneužitia dominantného postavenia, povinnosť oznámiť koncentráciu).

Právna pomoc vo veci ochrany pred nekalou súťažou.

Zastupovanie klienta pred štátnymi a samosprávnymi orgánmi.

Vypracovanie návrhov, žiadostí a iných podaní určených správnym orgánom.

Zastupovanie klienta v sporových aj nesporových konaniach pred súdmi a rozhodcovskými súdmi v Slovenskej republike, zastupovanie v dedičských konaniach, konkurzných a exekučných konaniach.

Podpora pri mimosúdnych riešeniach sporov, vrátane vypracovania a pripomienkovania návrhov mimosúdnych dohôd.

Vypracovanie predsporových výziev, návrhov na súd, alebo rozhodcovský súd, návrhov na vykonanie exekúcie, poskytnutie inkasného miesta pre dlžníkov klienta.

Zastupovanie klienta v konkurzných konaniach a v konaniach pred súdmi a rozhodcovskými súdmi v Slovenskej republike.

Naši klienti

ADVANCE INVESTMENTSBUS trade s.r.o.Cummins logoclima_studio_logo.cdrchladenie_a_klimatizacia-RGBFantasticomultiCARDSAD PrievidzaSAC.jpg