24/03/2020
Koronavírus – pracovnoprávne a iné vzťahy
01/11/2018
Zápis konečných užívateľov výhod aj do obchodného registra
03/07/2017
Register partnerov verejného sektora
24/10/2014
Stratou v spoločnosti sa už nevyhnete daniam alebo daňová licencia ako ďalší náklad podnikania a kedy ju (ne)platiť
13/08/2014
Uložili ste tento rok účtovnú závierku do registra účtovných závierok?

Zápis konečných užívateľov výhod aj do obchodného registra

Právnické osoby zapísané do obchodného registra (t.j. najmä obchodné spoločnosti a družstvá), ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie, majú povinnosť zapisovať do príslušných registrov (obchodný register, register neinvestičných fondov, register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, register nadácií) údaje o svojich konečných užívateľoch výhod.

Zatiaľ čo doposiaľ musela právnická osoba identifikovať svojich konečných užívateľov výhod iba v niektorých prípadoch (napr. smerom k banke, alebo pri zápise do registra partnerov verejného sektora), v zmysle predmetnej novely všetky právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy a účelové združenia majetku bez právnej subjektivitypovinné identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a v listinnej alebo v elektronickej podobe viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod.

Vyplýva to z novely zákona č. 297/2008z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schválenej dňa 01. 02. 2018. Cieľom novely je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES.

Novela prináša viaceré zmeny v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, no týka sa aj niekoľkých ďalších predpisov, pričom najdôležitejšou zmenou je zmena zákonov upravujúcich vedenie registrov právnických osôb, v ktorých sa budú povinne zapisovať údaje o konečných užívateľoch výhod.

Právnické osoby zapísané do obchodného registra (t.j. najmä obchodné spoločnosti a družstvá), ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (ďalej len: „Právnické osoby zapísané do obchodného registra“), neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie majú povinnosť zapisovať do neverejných častí príslušných registrov (obchodný register, register neinvestičných fondov, register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, register nadácií) údaje o svojich konečných užívateľoch výhod.

Takto zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod podľa novely na rozdiel od údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora nie sú širokej verejnosti voľne prístupné.

Z príslušných registrov však sú údaje prenášané do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Štatistický úrad tieto údaje poskytuje vymedzeným orgánom verejnej moci (napr. finančná polícia Policajného zboru, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, Národný bezpečnostný úrad, súdy, Daňový úrad, Colný úrad, a.i.), ako aj povinným osobám zadefinovaným podľa zákona č. 297/2008z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za účelom splnenia ich povinnosti identifikovať konečného užívateľa výhod.

Medzi povinné osoby podľa uvedeného zákona patrí napríklad: banka, audítor, účtovník, daňový poradca, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností, advokát, poskytovateľ služieb správy majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti či právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať činnosť organizačného a ekonomického poradcu.

Novela v uvedenej časti nadobudla účinnosť 1. novembra 2018 a už založené subjekty musia podať návrh na zápis svojich konečných užívateľov výhod najneskôr do 31. decembra 2019.

Právnické osoby zapísané do obchodného registra, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie, ktoré vznikli do 31. októbra 2018, majú povinnosť podať návrh na zápis údajov o konečných užívateľoch výhod do svojho príslušného registra (obchodný register, register neinvestičných fondov, register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, register nadácií) najneskôr do 31. decembra 2019. Návrh na zápis údajov o konečných užívateľoch do svojho príslušného registra bude oslobodený od súdneho a správneho poplatku.

Právnické osoby zapísané do obchodného registra, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie, ktoré vznikli/vzniknú po 31. októbri 2018 budú povinne zapisovať údaje o konečných užívateľoch výhod pri svojom vzniku.

Novela súčasne ustanovuje povinnosť údaje o konečných užívateľoch výhod priebežne aktualizovať.

Naši klienti

ADVANCE INVESTMENTSBUS trade s.r.o.Cummins logoclima_studio_logo.cdrchladenie_a_klimatizacia-RGBFantasticomultiCARDSAD PrievidzaSAC.jpg