24/03/2020
Koronavírus – pracovnoprávne a iné vzťahy
01/11/2018
Zápis konečných užívateľov výhod aj do obchodného registra
03/07/2017
Register partnerov verejného sektora
24/10/2014
Stratou v spoločnosti sa už nevyhnete daniam alebo daňová licencia ako ďalší náklad podnikania a kedy ju (ne)platiť
13/08/2014
Uložili ste tento rok účtovnú závierku do registra účtovných závierok?

Návrh na zmenu zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

Dňa 10. 01. 2014 bol predsedovi NRSR doručený návrh zákona, ktorý dopĺňa znenie zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa o ustanovenie §3a s názvom „Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy“.

Vyberáme navrhované znenie §3a v ods. (1) a (2), upravujúce možnosť odstúpenia spotrebiteľa. Podľa navrhovaného ustanovenia §3a:

“(1) Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o dodaní tovaru alebo poskytnutí služby bez uvedenia dôvodu do siedmich pracovných dní odo dňa jej uzavretia alebo odo dňa, keď je spotrebiteľovi dodaný tovar alebo poskytnutá služba alebo od dňa keď predávajúci spotrebiteľa oboznámil s jednostrannou zmenou zmluvných podmienok; ustanovenia osobitných predpisov o práve na odstúpenie od zmluvy tým nie sú dotknuté. Ak spotrebiteľ nebol poučený o práve odstúpiť od zmluvy podľa tohto zákona, je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od poskytnutia služby. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku.

(2) Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu.”

Znenie odseku 1 umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy v uvedenej lehote 7 dní bez akéhokoľvek uvedenia dôvodu. Odstúpenie od zmluvy bez akéhokoľvek dôvodu by bolo teda rozšírené aj na predaj v tzv. „kamenných obchodoch“. Takýto postup je zatiaľ možný iba pri nákupe cez internet.

Odsek 1 ďalej predlžuje lehotu na odstúpenie na 3 mesiace v prípadoch, že spotrebiteľ nebol o možnosti odstúpenia od zmluvy podľa tohto zákona informovaný vôbec. Odsek 2 navrhovaného paragrafového znenia ešte upresňuje, že lehota na odstúpenie je lehotou procesnou a je zachovaná ak bolo podanie na poštovú prepravu uskutočnené v jej posledný deň.

Návrh zákona je momentálne v prvom čítaní v Ústavnoprávnom výbore NRSR a vo Výbore NRSR pre hospodárske záležitosti. Lehota na prerokovanie uplynie 17. 03. 2014.

Ďalší vývoj legislatívneho procesu tohto návrhu zákona budeme aj naďalej podrobne sledovať a informovať o ňom.

Naši klienti

ADVANCE INVESTMENTSBUS trade s.r.o.Cummins logoclima_studio_logo.cdrchladenie_a_klimatizacia-RGBFantasticomultiCARDSAD PrievidzaSAC.jpg